ANZA - logo
 
HOMEO FIRMIESKLEPSERWISSKPUdogodnieniaKONTAKT  
 

SZUKASZ SERWISU?

Posiadasz samochód osobowy lud dostawczy?

Po­szu­ku­jesz Sta­cji Kon­tro­li
Po­jaz­dów w Gro­dzi­sku
Ma­zo­wiec­kim?

Masz problem z klimatyzacją?

Chcesz zakupić części?

Dobrze trafiłeś.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Serwis ANZA

Od ponad 20 lat cieszymy się zaufaniem klientów.

Zajmujemy się kompleksową, pro­fes­jo­nal­ną ob­słu­gą, na­pra­wą i dia­gno­sty­ką samochodów oso­bo­wych oraz do­staw­czych.

Dysponujemy profesjonalną Stacją Kontroli Po­jaz­dów, Serwisem Mechanicznym i Sklepem z czę­ści­ami zamiennymi zgodnymi z elektronicznym ka­ta­lo­giem części-Ecat.

WIĘCEJ
 
 
SKLEP
 

Po­sia­da­my wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w do­bo­rze i za­ma­wia­niu częś­ci. Oferuje­my moż­li­wość za­mó­wie­nia części do wielu marek.
 

tel. 22 755 56 37

Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

WIĘCEJ
 
SERWIS
 

Pod­sta­wo­wą dzia­łal­noś­cią jest ob­słu­ga aut mar­ki Ford. Na­pra­wia­my tak­że po­pu­lar­ne ma­rki jak np. VW, Opel, Citroen, Renault, Skoda itp.
 

tel. 22 755 56 38

Pn.-Pt.8-17
Sobota - nieczynny

WIĘCEJ
 
 
Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów
 

Do­ko­nu­jemy prze­glą­dów sa­mo­cho­dów do 3,5T; aut z in­sta­la­cją ga­zo­wą oraz po­jaz­dów z na­pę­dem 4X4
 
 

tel. 22 755 56 39-

Pn.-Pt. 8-20
Sob. 8-15

WIĘCEJ
 
     
 
UDOGODNIENIA
 

Na­szym kli­en­tom ofe­ru­je­my sze­reg udo­god­nień, po­czy­na­jąc od prze­stron­nego par­kin­gu po auto za­stę­pcze.
 
 

tel. 22 755 56 38WIĘCEJ